แผนงาน หรือโครงการ
แผนงานหรือโครงการ ที่กำลังจะดำเนินการ  แต่ละส่วนงานของ อบต. ลานหอย

แผนงานหรือโครงการของ  สำนักปลัด (อบต. ลานหอย)
  -  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างเป็นเงิน 10,000 บาท
  -  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
  -  โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเงิน 74,000 บาท
  -  โครงการ อบต. เคลื่อนที่ เป็นเงิน 12,000  บาท
  -  โครงการ กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน  20,000 บาท
  -  โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน เป็นเงิน 3,600 บาท
  -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และศึกษาดูงานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 320,000  บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  -  โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เป็นเงิน  10,000 บาท
  -  โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพ เป็นเงิน  50,000 บาท
  -  โครงการหนึ่งคนหนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย เป็นเงิน  10,000 บาท
  -  โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ เป็นเงิน  10,000 บาท
  -  โครงการร่วมใจอนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน  10,000  บาท
  -  โครงการคืนปลาสู่แหน่งน้ำธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  เป็นเงิน  100,000  บาท  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

แผนงานหรือโครงการของ  ส่วนการคลัง (อบต.ลานหอย)
  - 
โครงการมอบรางวัลสำหรับผู้เสียภาษี เป็นเงิน  20,000 บาท

แผนงานหรือโครงการของ ส่วนโยธา  (อบต.ลานหอย)
    
อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสารธารณะ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย ตั้งไว้ 170,365 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธาร ณะ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานหรือโครงการของ  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (อบต.ลานหอย)
  -  โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นเงิน  50,000 บาท
  -  โครงการป้องกัน และกำจัดโรคไข้เลือดออก  เป็นเงิน 100,000 บาท
  -  โครงการป้องกัน และกำจัดโรคไข้หวัดนก  เป็นเงิน  30,000  บาท
  -  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นเงิน  70,000  บาท
  -  โครงการ “โลกสวย ตาใส ถวายในหลวง” เป็นเงิน  100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข

  -  อุดหนุน  โครงการกิจกรรมเหล่าการชาด บริจาคโลหิต และสาธารกุศล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ตั้งไว้ 4,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเหล่าการชาด บริจาคโลหิต และสาธารณกุศล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

  -  อุดหนุน  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อช่วยเพื่อน” ให้แก่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย ตั้งไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

  -  อุดหนุน  โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพตำบลลานหอย  ปี 2552  ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

  -  อุดหนุน  โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  ตั้งไว้  60,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานหรือโครงการของ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  -  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เป็นเงิน  20,000  บาท
  -  โครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นเงิน  40,000  บาท
  -  โครงการลูกเสือ – ยุวกาชาด เนตรนารีอยู่ค่ายพักแรม  เป็นเงิน  30,000  บาท
  -  โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  เป็นเงิน  30,000  บาท  ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
  -  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นเงิน 20,000  บาท
  -  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน  30,000  บาท
  -  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน  70,000  บาท
  -  โครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นเงิน  20,000  บาท
  -  โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นการแห่ชูชก  หรือไอ้ห้าว  เป็นเงิน  50,000  บาท
  -  โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในประเพณีสงกรานต์ เป็นเงิน  40,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
  -  อุดหนุน โครงการจัดงานประเพณี มหาสงกรานต์อำเภอบ้านด่านลานหอยปี 2552  ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายในจัดงานประเพณี มหาสงกรานต์ของอำเภอบ้านด่านลานหอย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

  -  อุดหนุน  โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยเพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ปี 2551  ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  ในการจัดพิธีบวงสรวง การจัดขบวนแห่ การจัดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมเล็ก โคมแขวน จัดทำแพกระทง พนมหมาก พนมดอกไม้ จัดหานางนพมาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  -  อุดหนุน  โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย  เพื่อร่วมจัดงานบวงสรวงพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุในกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  -  อุดหนุน  โครงการจัดงานประเพณีแห่ชูชกเทศการออกพรรษาอำเภอบ้านด่านลานหอย ปี 2552  ให้แก่ที่ทำงานปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย ตั้งไว้  15,000  บาท เพื่อเป็นค่ารางวัลในการประกวดขบวนแห่ชูชก  ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ปัจจัยสำหรับพระเทศน์พร้อมวงปี่พาทย์ ค่าวงดุริยางค์นำขบวน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ

  -  อุดหนุน  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2551 ให้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ เช่นพิธีบวงสรวงพระแม่ย่าและบูรพกษัติย์สุโขทัยทุกพระองค์ กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีพระประทีปและกระทงพระราชทาน พิธีเผาเทียน การเล่นไฟ  การแสดงแสง- เสียง งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ – กระทงเล็ก การประกวดโคมชัก- โคมแขวน ลานเทศน์ลานธรรม โรงธรรมโรงทาน ฯลฯ  และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  -  อุดหนุน  โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “นครสุโขทัยเกมส์”  ประจำปี  2552  ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ตั้งไว้  50,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 “นครสุโขทัยเกมส์”  ประจำปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  -  อุดหนุน  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  ตั้งไว้  586,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด  องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
website stats