ท้องถิ่น: ทต.ตลิ่งชัน
ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2553


โครงการประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2553
     บุญผะเหวด หรือเรียกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตาม งานบุญผะเหวดเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน เป็นหนึ่งในประเพณี ฮีต 12 ซึ่งนิยมทำกันทุกหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อกันว่าหากได้ฟังเทศน์บุญผะเหวดครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและจัดพิธีตั้งเครื่องคาย(บูชา)ได้ถูกต้อง อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอรยเมตไตรย ซื้งเป็นดินแดนแห่งความสุข สงบ แต่ในทางกลับกันหากตั้งเครื่องคายไม่ถูกต้อง ก็จะดลบันดาลให้เกิดอาเพศต่างๆนานา การจัดงานบุญผะเหวดแต่ละครั้งเป็นงานบุญสำคัญที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องมาร่วมกัน นอกจากการฟังเทศน์มหาชาติแล้ว ประเพณีนี้ยังแฝงด้วยความเชื่อหลายประการเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระผู้รักษาพิธีให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีพญามารมารบกวน คนอีสานมีวัฒนธรรมประจำชาติและประจำท้องถิ่นมาแต่โบราณกาลแล้วนับศตวรรษ จนถือเป็นฮีตเป็นคลอง ต้องปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นประเพณีที่รู้จักกันดีและพูดจนติดปากว่า "ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่" ฮีตสิบสอง คำว่า ฮีต มาจากคำภาษาบาลีที่ว่า จารีตตะ แปลว่า ธรรมเนียม แบบแผนความประพฤติ ที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี ฮีต นั้นมี 12 ประการ เท่ากับ 12 เดือนใน 1 ปี ตามระบบจันทรคติหรือพูกอีกนัย คือ การทำบุญ 12 เดือนนั่นเอง
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลตลิ่งชัน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 4,6,9,10 ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพมากจากภาพอีสานที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน อาศัยทำมาหากินในเขตเทศบาลตำบลตลิ่งชัน และยังได้นำเอาวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ติดตามมาเพื่อสืบสาน เพราะฉะนั้นชาวบ้านในหมู่ที่ 4,6,9,10 ต้องการที่จะสืบสานประเพณีของชาวอีสาน จะจัดทำบุญผะเหวด ปีละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 ไปจนถึงกลางเดือน 5 โดยจะมีวันรวม ตามภาษาอีสาน เรียกว่า วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกฃนมาช่วยกันจัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่ที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอก อย่างละพันก้อน มีการตั้งธงใหญ่ ไว้แปดทิศ และมีศาลเล็กๆ เป็นที่เก็บข้าวก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับผี เปรต และมาร รอบๆ ศาลาการเปรียญ จะแขวนผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์สุดท้าย
       1. วันที่ 9 มีนาคม 2553 วันโฮมบุญ พุทธศาสนิกชนช่วยกันจัดตกแต่งศาลา หรือสถานที่จะทำบุญ จัดเตรียมเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวตอกอย่างละพันก้อน ตั้งธงใหญ่ ไว้ 8 ทิศ และมีศาลเล็กๆไว้เป็นที่เก็บข้าวพันก้อน และเครื่องคาวหวาน สำหรับผี เปรต และมาร รอบๆ ศาลาการเปรียญจะแขวน ผ้าผะเหวด เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร ตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1 ถึงกัณฑ์ที่ 13
      2. วันที่ 10 มีนาคม 2553 พุทธศาสนิกชนร่วมกันฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดลานกระบือ หมู่ที่ 6 บ้านลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย

โดย: ทต.ตลิ่งชัน
วันที่ 03/03/2553

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลตลิ่งชันจะดำเนินการรับสมัครผู้นสนใจเข้าร่วมการจัดเก็บขยะมูลฝอย พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู:53)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: เชิญชวนผู้ให้บริการตลาดกลาง (ดู:45)(วันที่:02/10/2558)
ประชาสัมพันธ์: ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ดู:99)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:53)(วันที่:02/10/2558)
จัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย (ดู:54)(วันที่:02/10/2558)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/05/2552
ดู สถิติเว็บ อปท. อื่น