ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง