ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ( จำนวน 5 วัน ) ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง