ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในที่ทำการ อบต.ลานหอยและอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,6,7,9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง