ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother 2480 จำนวน 2 กล่อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง