ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตามหมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0031 ( กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง