ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ขนาด 1.00 X 3.35 เมตร จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง