ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER รุ่น HP -2250DN หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0039 ( กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง