info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
account_box คณะผู้บริหาร
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
account_box สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- หมดวาระ -
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
- หมดวาระ -
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
- หมดวาระ -
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
- หมดวาระ -
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
- หมดวาระ -
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานหอย (ปลัด อบต.)
- หมดวาระ -
เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานหอย (ปลัด อบต.)
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.3
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.3
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.3
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.3
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.5
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.5
- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต. ม.5
- ว่าง -
สมาชิกสภา อบต. ม.5
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.6
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.6
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.6
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.6
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต.ม.7
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต.ม.7
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.7
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.7
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.9
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.9
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.9
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.9
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต.ม.10
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต.ม.10
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.10
- หมดวาระ -
สมาชิกสภา อบต. ม.10
account_box นักบริหารงานท้องถิ่น
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08-1786-4802
(นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 08-1786-4802
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-0117-7830
(นางสาวจินตนา พุ่มทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 08-0117-7830
account_box สำนักปลัด
(นางสาวสายพิณ พุ่มกลัด)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 08-9565-0661
(นางสาวสายพิณ พุ่มกลัด)
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 08-9565-0661
(นายมณตรา หนูหริ่ง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 09-0696-3906
(นายมณตรา หนูหริ่ง)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 09-0696-3906
(นายประวิทย์ มากอยู่)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 09-0696-3906
(นายประวิทย์ มากอยู่)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 09-0696-3906
(นางสาวสุภาภรณ์ เข็มคง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 08-0689-4240
(นางสาวสุภาภรณ์ เข็มคง )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 08-0689-4240
(นายอุเทน บุญจันทร์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 08-7849-4297
(นายอุเทน บุญจันทร์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 08-7849-4297
(นางสาวเพชรรัตน์ ยอดทัพ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-3628-0999
(นางสาวเพชรรัตน์ ยอดทัพ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-3628-0999
(นางจำรอง สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08-8905-5771
(นางจำรอง สุวรรณรัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 08-8905-5771
(นายธงชัย คล่ำคง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 06-4061-6125
(นายธงชัย คล่ำคง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 06-4061-6125
(นายชัยณรงค์ ทั่งโต)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 08-0506-1478
(นายชัยณรงค์ ทั่งโต)
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร : 08-0506-1478
(นายจิรศักดิ์ เสาแบน)
คนงาน
โทร : 08-9559-2484
(นายจิรศักดิ์ เสาแบน)
คนงาน
โทร : 08-9559-2484
(นายสุทัศน์ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-1045-8654
(นายสุทัศน์ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-1045-8654
account_box กองคลัง
(นางจิตรดา เพริ้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 08-1038-9540
(นางจิตรดา เพริ้งจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 08-1038-9540
(นายสมชาย เต็มเปี่ยม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 08-1706-9480
(นายสมชาย เต็มเปี่ยม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 08-1706-9480
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

โทร : -
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

โทร : -
(นางทัศนีย์ บูรณศรี)
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 08-6202-9736
(นางทัศนีย์ บูรณศรี)
ผุ้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 08-6202-9736
(นางปิยะนัน เข็มวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 08-3877-6083
(นางปิยะนัน เข็มวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 08-3877-6083
(นางสาวสุวิมล อินไชย)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-2397-7281
(นางสาวสุวิมล อินไชย)
จ้างเหมาบริการ

โทร : 08-2397-7281
(นายณัฐวุฒิ เผือกเปีย)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8904-6186
(นายณัฐวุฒิ เผือกเปีย)
จ้างเหมาบริการ

โทร : 08-8904-6186
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร : -
(นายธรรมนูญ จันทน์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายธรรมนูญ จันทน์เทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 08-9707-3577
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949
(นายสุเมธ พึ่งพัก)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6068-8949
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายพันธกิจ แก้วสาแสน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 08-5365-1789
(นายพันธกิจ แก้วสาแสน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทร : 08-5365-1789
(นางสมหมาย เจริญผล)
ครู (คศ.2)
โทร : 09-0913-0050
(นางสมหมาย เจริญผล)
ครู (คศ.2)
โทร : 09-0913-0050
(นางยุพิน ชำนินอก)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-5845-0991
(นางยุพิน ชำนินอก)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-5845-0991
(นางธมลวรรณ คงดวน)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-4724-7609
(นางธมลวรรณ คงดวน)
ครู (คศ.1)
โทร : 09-4724-7609
(นางสาวกัญญารัตน์ คำทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6486-4978
(นางสาวกัญญารัตน์ คำทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6486-4978
(นางสาวสุภัสสร ยอดทัพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6879-3609
(นางสาวสุภัสสร ยอดทัพ)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 09-6879-3609
(นางสาวกัญญารัตน์ ไล้สม)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6456-5184
(นางสาวกัญญารัตน์ ไล้สม)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 09-6456-5184
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : -
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
โทร : -
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
(นายสุรินทร์ อ่อมอินทร์)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8232-2489
(นายสุรินทร์ อ่อมอินทร์)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 08-8232-2489
(นางประดับ เข็มวง)
อาสาสมัครบริบาล
โทร : 08-8146-9378
(นางประดับ เข็มวง)
อาสาสมัครบริบาล
โทร : 08-8146-9378
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
โทร : -
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107