info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed ซื้อเจลล้างมือแอลกฮอล์ 450 ml จำนวน 6 ขวดๆละ 195 เป็นเงิน 1,170 บาท ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ สำหรับงานสำนักงาน ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในที่ทำการ อบต.ลานหอยและอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,6,7,9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกคะเเนนการเลือกตั้งสามชิกสภา อบต.นายก อบต. ขนาด 400X 600 พร้อมติดตั้งและจัดหานั่งร้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง/อสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2564 ( จำนวน 5 วัน ) ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับ/ปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ที่ 3,5,6,7,9 และหมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาปรับพื้นที่กั้นน้ำด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเชิงคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายางการเลือกตั้ง จำนวน 2 อันและสปอตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ผ้าหมึกพิมพ์ทะเบียนราษฎร์ จำนวน 1 ม้วน ( สำนักปลัด ) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0039 ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู จำนวน 1 พวง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566-2570 ) จำนวน 4 เล่ม ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่องเพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0056 ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0039 ( กองการศึกษาฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0010 จำนวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0009 ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดและตวรจเช็คเครื่องปรับอากาศ ตามหมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0013 และ 423-48-0006 ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างโิครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โิครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อเลี้ยงรับรองผุ้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างโิครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-022 บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-005 บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโคนเปือย หมู่ที่ 7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สท.ถ. 69-005 บ้านไร่เต็ง หมู่ที่ 9 ตำบลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เพื่อเลี้ยงรับรองผุ้เข้าร่วมประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาจัดทำตรายาง นายธวัชชัย ทิฆัมพรธีรวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององคืการบริหารส่วนตำบลลานหอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านไร่เต็ง ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังตะแบก ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสะเดางาม ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
1 - 50 (ทั้งหมด 375 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
1631811600 ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90