info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานหอย
อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140 โทร./แฟกซ์ 055-634194

บริการข้อมูล
public Facebook
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่น่าสนใจ
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ทุกฤดูกาลและเป็นโครงข่ายเชื่อโยง ถึงกัน 2. จัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชน 3. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 5. จัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารกลุ่มอาชีพและส่งเสริมอาชีพเดิมที่มีอยู่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 6. ดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 7. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและการเมือง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111